Zásady zpracování osobních údajů

Společnost Online-olin s.r.o., se sídlem Litovelská 2510/12, 785 01 Šternberk, IČ: 02160021 (dále jen „Online-olin s.r.o.“) chrání veškeré zpracovávané osobní údaje a zachází s nimi v souladu s platnými právními předpisy. Společnost Online-olin s.r.o. je správcem Vašich osobních údajů, a to dle čl. 4 bod 7 Nařízení (EU) 2016/679.

Smyslem těchto zásad je poskytnutí informací o tom, jaké osobní údaje společnost Online-olin s.r.o. zpracovává (1), za jakým účelem a na základě jakého právního titulu jsou osobní údaje zpracovávány (2), kdo jsou případní příjemci Vašich osobních údajů (3), po jakou dobu budou osobní údaje uloženy (4) a jaká jsou Vaše práva v souvislosti s Vašimi osobními údaji (5).

1. Zpracovávané osobní údaje

Osobním údajem jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické
osobě. Společnost Online-olin s.r.o. zpracovává v souvislosti se svou obchodní činností tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • Datum narození
 • Rodné číslo
 • Doručovací adresa
 • IČ, DIČ
 • Fakturační adresa
 • Datum narození
 • Rodné číslo
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo – soukromé i pracovní
 • Číslo účtu a jiné transakční údaje
 • (jakékoli jiné údaje, které se týkají zákazníka Online-olin s.r.o.)

Tyto osobní údaje společnost Online-olin s.r.o. zpracovává při zpracovávání objednávek, během komunikace se zákazníkem, a to i prostřednictvím e-mailu či telefonu, dále během trvání obchodního vztahu a v dalších případech, které budou nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů společnosti Online-olin s.r.o. V případě neposkytnutí osobních údajů nebude možné využití služeb společnosti Online-olin s.r.o.

2. Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje mohou být zpracovávány pro tyto účely:

 • Sjednávání a uzavírání smluv
 • Plnění smluv
 • Plnění povinností stanovených zákonem
 • Ochrany oprávněných zájmů společnosti Online-olin s.r.o.

3. Příjemci osobních údajů

Společnost zpřístupní Vaše osobní údaje pouze oprávněným subjektům, a to zejména těm,
kteří poskytují právní a další služby společnosti Online-olin s.r.o. nezbytné pro naplnění účelu smlouvy uzavírané s Vámi jako klientem. Tyto oprávněné subjekty mají přístup k osobním údajům pouze v nezbytně nutném rozsahu a nesmí se odchýlit od pokynů společnosti Online-olin s.r.o. při zpracovávání těchto osobních údajů.

4. Doba uložení osobních údajů

Všechny Vaše osobní údaje společnost Online-olin s.r.o. uchovává pouze po dobu nezbytně nutnou v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Po uplynutí doby stanovené jiným právním předpisem jsou osobní údaje anonymizovány či zlikvidovány.

5. Práva subjektů údajů

Osoba, jejíž osobní údaje jsou společností Online-olin s.r.o. zpracovávány má v souvislosti s ochranou svých osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů.

Těmito právy jsou:

 • Právo na přístup k osobním údajům
  Máte právo získat od společnosti Online-olin s.r.o. potvrzení, zda Vaše osobní
  údaje jsou zpracovávány. V případě, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány, máte
  právo získat přístup k těmto osobním údajům.
 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů
  Máte právo na to, aby společnost Online-olin s.r.o. opravila nepřesně uvedené
  osobní údaje, případně máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.
 • Právo na výmaz
  Máte právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají. Společnost Online-olin
  s.r.o. je dále povinna vymazat Vaše osobní údaje, jestliže již nejsou potřebné pro
  účely, pro které byly získány.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
  V případě, že Vaše osobní údaje budou nepřesné, zpracované protiprávně nebo
  podáte námitku proti jejich zpracování, máte právo na omezení zpracování Vašich
  osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů
  Jestliže chcete, aby společnost Online-olin s.r.o. Vaše osobní údaje, které jste
  poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, předala
  třetímu subjektu, můžete využít práva na přenositelnost údajů. V případě, že by
  tímto postupem byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, pak
  společnost Online-olin s.r.o. nebude moci Vaší žádosti vyhovět.
 • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
  Máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
  Výše uvedená práva (vyjma práva obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů) můžete
  uplatnit prostřednictvím e-mailové adresy společnosti Online-olin s.r.o. – info@online-
  olin.cz, nebo písemně na adresu sídla společnosti Online-olin s.r.o.