Odvoz odpadu

Prostřednictvím různých typů kontejnerů odvážíme všechny druhy odpadů vyjma nebezpečných.
Jde především o stavební, bio a směsný odpad.
Používáme vozidla s nosností 5 až 9 tun.

Kontejner ponecháme přistaven potřebnou dobu k pohodlnému naložení, jeho pronájem neúčtujeme! Zajistíme nakládku smykovým nakladačem, bagrem, případně pomocí našich zaměstnanců. Nabízíme shozy stavebních sutí k vynášení z vyšších pater, vyklízecí práce, nebo kompletní demolici objektu na klíč.

Nabízíme dlouhodobé pronájmy kontejnerů do firem a obcí produkujících odpad nepřetržitě (velkoobchody, zahradnictví, stavby, obce apod.). Výhoda služby spočívá v poskytnutí patřičného úložiště odpadu, který se zbytečně nepřekládá a šetří tak čas a starosti s likvidací.

Poradíme Vám, jak vhodně třídit odpad s ohledem na životní prostředí a finanční náročnost likvidace.
Přistavíme vhodný kontejner na předem domluvené místo a čas. Z Vaší strany postačí zajistit jen potřebný prostor před domem.
Jsme pružní, nenecháme Vás čekat na další kontejner.
Pronájem kontejneru neúčtujeme první 4 dny, počkáme až bude naloženo.

!!! Jsme oprávněný subjekt k převzetí odpadu dle zákona o odpadech č. 185 / 2001 Sb.!!!

BETON

17 01 01

ODDĚLENÉ FRAKCE BETONU, CIHEL, TAŠEK A KERAMICKÝCH VÝROBKŮ

17 01 07

ASFALTOVÉ SMĚSI (neobsahující dehet)

17 03 02

ZEMINA A KAMENÍ

17 05 04

SMĚSNÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (neobsahující nebezpečné látky)

17 09 04

odvoz stavební suti Šternberk Uničov Litovel

Odvoz stavební suti

Kontejnery na stavební odpad přistavujeme ve velikostech 3m3, 5m3 nebo 7m3 v závislosti na jeho množství, objemovou hmotnost a maximální nosnost vozidla 5t. resp. 9tun. Stavební sutí vhodnou k recyklaci se rozumí: cihly, betony, zemina a kamení, keramika, dlažby, omítky, asfalty.

Do stavebních sutí určené k recyklaci nepatří např.: dráty, plasty, dřevo, sklo, papír, sádrokarton, rákos ze stropů, perlinka, PET lahve a jiné odpady. Pokud nelze tyto materiály vytřídit a stavební suť tyto odpady obsahuje, je kvalifikována jako směsná stavební suť kategorie IV. s nerecyklovatelnou příměsí a bude účtována dle skutečné hmotnosti a aktuálního ceníku.

odvoz bioodpadu

Odvoz bio odpadu

Přistavujeme kontejnery určené na odvoz odpadu rostlinného původu. (tráva, listí, dřevo atd.) Tuto službu poskytujeme nejen firmám a soukromým osobám, ale i obcím, pro které máme individuelní výhodný program svozu bio odpadu v návaznosti na novou vyhlášku MŽP. Biologicky rozložitelný odpad se dále zpracovává a kompostuje.

odvoz směsného odpadu Šternberk

Odvoz směsného odpadu

Nabízíme přistavení velkoobjemových kontejnerů (10m3 až 30 m3) na směsný a velkoobjemový odpad z domácností, zahrádek, stavenišť apod. Jedná se o lehký objemný odpad, např. o rozložený nábytek, koupelnové jádro, sklo, izolační materiály, obaly, spotřebiče apod. Odpad je účtován dle skutečné hmotnosti s připočtením dopravy. Provádíme vyklízení bytů, sklepů, půd, skladů a skladových areálů. Odpady třídíme s ohledem na životní prostředí, finanční náročnost a platnou legislativu. Likvidujeme černé skládky.

volejte dispečink online